Prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których chcesz, abyśmy kontaktowali się z Tobą w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. 221 §1 Kodeksu Pracy.

Jeżeli zechcesz przekazać nam więcej informacji o Twojej osobie, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji będzie możliwe wyłącznie w oparciu o Twoją zgodę. W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VIMN Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: “VIMN”) moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym przez VIMN procesem rekrutacyjnym.
Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.”

Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.

Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś.

Działaj świadomie! Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem, do którego kierujesz swoją aplikację, jest VIMN Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-560), adres: ul. Mokotowska 19, e-mail: rekrutacja@vimn.com / techjobs@vimn.com, dalej jako: „VIMN”.

Możesz również skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: DataPrivacyRights@viacom.com

2. W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez VIMN w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których chcesz, abyśmy kontaktowali się z Tobą w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest przepis art. 6 ust. 1 lit c) RODO* w związku z art. 221 §1 Kodeksu Pracy, a zatem realizacja obowiązku prawnego wynikającego z Kodeksu Pracy.

W odniesieniu do pozostałych danych osobowych, które zawrzesz w swoich dokumentach aplikacyjnych, podstawą prawną ich przetwarzania jest udzielona przez Ciebie dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie w związku z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a zatem przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO*.

4. Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane osobowe możemy ujawnić podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. właściciel portalu, za pośrednictwem którego zgłaszasz swój udział w prowadzonej przez nas rekrutacji i za pośrednictwem którego otrzymamy Twoją aplikację, dostawca serwera poczty elektronicznej, za pomocą której możemy się z Tobą kontaktować. Dodatkowo, dostęp do Twoich danych osobowych będą miały osoby zaangażowane przez VIMN w przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego (tj.osoby zatrudnione w VIMN).

Z uwagi na fakt, że jesteśmy częścią międzynarodowej grupy kapitałowej ViacomCBS, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć także inne spółki będące jej częścią, w tym także spółki zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych (USA), będące częścią tzw. Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i zapewniające odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych.

Rodzina spółek ViacomCBS w Stanach Zjednoczonych (w tym ViacomCBS, Inc. i Viacom International Inc.) przestrzega zasad Tarczy Prywatności opisanych w certyfikacie tarczy ochrony prywatności firmy ViacomCBS, który można znaleźć pod adresem: https://www.privacyshield.gov/welcome

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących przestrzegania przez nas ram Tarczy Prywatności prosimy o kontakt pod adresem privacyshield@viacom.com

5. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać i przetwarzać przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz.

Jeżeli w nadesłanych do nas dokumentach aplikacyjnych przekazałeś nam więcej informacji o sobie, aniżeli wynika to z przepisu art. 221 §1 Kodeksu Pracy, wówczas informacje te przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę – w przypadku jej wycofania przed zakończeniem procesu rekrutacji, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do zakresu wymaganego przez Kodeks Pracy i usuniemy dane osobowe przekraczające ten zakres, wcześniej zaprzestając ich przetwarzania.

6. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Zgodnie z RODO i na warunkach tam określonych, masz prawo do żądania od VIMN: (i) dostępu do Twoich danych osobowych, (ii) ich sprostowania, (iii) ich usunięcia lub (iv) ograniczenia przetwarzania lub (v) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także (vi) prawo do przenoszenia danych.

W celu zgłoszenia nam swojego żądania skontaktuj się z nami pod adresem: DataPrivacyRights@viacom.com

7. Możesz wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Ponieważ będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz także prawo do jej wycofania w każdym czasie kontaktując się z nami pod adresem: DataPrivacyRights@viacom.com.

Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy w oparciu o tę zgodę zanim ją wycofałeś.

8. Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), www.uodo.gov.pl

9. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisu art. 221 §1 Kodeksu Pracy jest obowiązkowe; podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

10. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które mogłoby wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób wpływać na Twoją sytuację.

*Co to jest „RODO”? RODO, to skrócona nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.